Model edukacji spersonalizowanej zakłada prymat wychowania nad nauką. Kładzie ona bowiem nacisk na wszechstronny rozwój dziecka jako osoby - w aspekcie emocjonalnym, duchowym, intelektualnym, fizycznym i wolitywnym (wychowanie woli). Ukształtowanie dobrych nawyków takich, jak: porządek, posłuszeństwo, pracowitość, obowiązkowość, pobożność, hojność i wiele innych jest nieodłącznym elementem efektywnego nauczania. 

287 1Wszystkie te aspekty są jednakowo istotne i połączone odnoszą się do wychowania integralnego, które obejmuje wszystkie części osobowości ucznia, a więc uwzględnia całą osobę w procesie wychowawczym, zwracając szczególną uwagę na pięć obszarów: 
rozum - dążący do poznania prawdy,
wola - dążąca do czynienia dobra, 
emocje - radość z czynienia dobra, 
ciało - narzędzie czynienia dobra, 
duch - otwarcie na transcendencję, nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i innymi. 

Owocem takiego podejścia do wychowania, oprócz kształtowania dojrzałej osobowości, są również dobre wyniki dydaktyczne, ponieważ całościowy rozwój osoby pozwala na uzupełnienie deficytów w jednym obszarze nadwyżkami z innych obszarów. Wraz ze zdobywaniem wiedzy u dziecka następuje również rozwój emocjonalny, fizyczny i duchowy, co współgra z osobistą pracą nad własnym charakterem ucznia (kształtowanie woli). Odbywać się to jednak może tylko przy ścisłej współpracy i świadectwie życia rodziców i nauczycieli.

W edukacji spersonalizowanej rodzice - jako pierwsi wychowawcy - są najważniejsi, potem kolejno nauczyciele i dzieci. Szkoła ma być bowiem kontynuacją domu rodzinnego i panujących tam zasad - i vice versa.
Ustalenie wspólnego frontu działań szkoła-rodzice skutkuje jednolitym przekazem: młody człowiek, który spotyka się w domu i w szkole z podobnymi wymaganiami wobec siebie, funkcjonuje znacznie lepiej niż w sytuacji, gdy z tych dwóch środowisk otrzymuje sprzeczne wskazówki. Kluczem do zbudowania dobrej szkoły jest współpraca rodziców, nauczycieli i dzieci oparta na wzajemnym zaufaniu i życzliwości.

530 1

 

Szkoła Podstawowa Skała oferuje indywidualną edukację dla wszystkich uczniów, tak by każdy mógł osiągnąć maksymalny rozwój swoich możliwości, tworząc swój własny osąd i podejmować decyzje w sposób wolny i odpowiedzialny.

 

 

316 1Każdy uczeń ma do zrealizowania swój osobisty plan rozwoju, w którego wypełnianiu pomogą mu indywidualne porady opiekuna (tutora), który spotyka się regularnie także z rodzicami w celu określenia wspólnych celów. Zakłada się, że każdy uczeń z pomocą rodziców i nauczycieli, może każdego dnia stawać się coraz lepszym, realizując swój plan edukacyjny.