Jedną z metod pracy w duchu personalizmu jest edukacja zróżnicowana. Podstawowe założenia edukacji zróżnicowanej mówią zatem o tym, że istnieją naturalne różnice między dziewczętami a chłopcami i dlatego potrzeba odmiennych podejść w procesie ich wychowania i edukacji. W szkołach pracujących zgodnie z modelem edukacji zróżnicowanej dziewczętom i chłopcom przekazywane są te same treści, ale w różny sposób, różnymi metodami i przy wykorzystaniu różnych narzędzi edukacyjnych, po to, by pomóc lepiej uczyć się i przyswajać wiedzę.

Edukacja zróżnicowana ze względu na płeć w myśl zasady, że ludzie są różni ale równi, umożliwia i ułatwia:

  • dostrzeganie naturalnych różnic i rozwijanie w sobie szacunku do płci własnej i przeciwnej;
  • dobór odpowiednich metod nauczania i technik pracy, uwzględniających indywidualne różnice między dziewczętami i chłopcami w sposobie przyswajania wiedzy, pracy zespołowej, temperamencie oraz odbierania i reagowania na bodźce;
  • dobór odpowiednich metod wychowawczych przy zachowaniu tych samych celów inaczej uczy się dziewczęta i chłopców takich postaw jak szczerość, pracowitość, przyjaźń czy wzrastanie w wierze;
  • skuteczne komunikowanie i budowanie prawidłowych relacji;
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości i przełamywanie stereotypów społecznych.