Podstawową rolę w rozwoju duchowym naszych uczniów odgrywają ich rodzice. Oni jako pierwsi mówią im o Bogu. To w rodzinie nawiązuje się osobista relacja dziecka z Bogiem, która podtrzymywana i umacniania przez dary sakramentalne, rozkwita ku zażyłej z Nim przyjaźni. Uczniowie, niezależnie od ich konkretnej wiary, są zachęcani do wspierania relacji z Bogiem i rozwijania swojego życia duchowego w poszanowaniu wolności sumienia i rozeznania, przy jednoczesnym wymaganiu wartości fundamentalnych.

Celem formacji chrześcijańskiej prowadzonej w szkole jest przekazanie uczniom zasad wiary oraz rozwój cnót chrześcijańskich. Uczniowie otrzymują pomoc w nawiązaniu osobistego kontaktu z Bogiem przez codzienną indywidualną modlitwę, nawyki pobożności i możliwość udziału w sakramentach, a uczęszczając na lekcje religii zdobywają wiedzę w zakresie doktryny wiary katolickiej i związanych z nią praktyk.