PROJEKT EDUKACYJNY

Jedną z metod pracy, którą wykorzystujemy podczas zajęć szkolnych jest metoda projektu.

Nauczanie tą metodą jest alternatywą dla systemu nauczania klasowo-lekcyjnego.
Poszerza ono ramy z różnych dziedzin życia, pomagając uzyskać kompleksową wiedzę.
Projekt edukacyjny jest to zadanie długoterminowe, polegające na samodzielnym i dogłębnym zbadaniu przez uczniów
wybranego tematu.

Projekt ma wiele cech odróżniających go od innych metod nauczania:

  1. interdyscyplinarność – wykonanie projektu wymaga od uczniów samodzielnego opanowania wiedzy z zakresu różnych przedmiotów nauczania;
  2. alternatywna rola nauczyciela – w metodzie projektu nauczyciel przyjmuje rolę przewodnika i życzliwego doradcy, pomaga uczniom, udziela im wskazówek;
    Z czasem jego rola staje się bardziej drugoplanowa – staje się życzliwym obserwatorem, w miarę jak uczniowie nabierają samodzielności.
  3. podmiotowość ucznia – uczeń staje się centralną postacią procesu kształcenia, to on decyduje o kształcie swojej pracy i tempie jej wykonania (w zakresie dopuszczalnych terminów). Samodzielność w pracy badawczej to najważniejszy element projektu.

Kreatywne wykorzystanie metody projektu mobilizuje uczniów do podjęcia aktywności i rozwoju zainteresowań. Uczy ich wytrwałości, systematyczności i samodzielności oraz planowania i dobrej organizacji pracy. Pozwala na zdobycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości. Również nauczycielom, uczestniczenie w projekcie pozwala modyfikować nawyki pracy i wzbogacać warsztat dydaktyczny.

W projekcie edukacyjnym wyodrębnia się kilka faz. W naszej praktyce szkolnej są to:

  1. wybór tematu;
  2. przygotowanie planu do projektu: określamy cel projektu, zastanawiamy się, w jaki sposób chcemy przedstawić temat, wybieramy formę, określamy źródła i zasoby, z których możemy skorzystać;
  3. wykonanie projektu;
  4. prezentacja projektu na forum klasy lub szkoły;
  5. samoocena.