Szkoła Podstawowa Skała proponuje edukację spersonalizowaną, w której podstawą pracy dydaktyczno-wychowawczej jest indywidualny kontakt z uczniem i jego rodzicami realizowany w Systemie Tutoringu Rodzinnego oraz Tutoringu Uczniowskiego.

Każda rodzina ma swojego własnego tutora (opiekuna), z którym ustala indywidualną ścieżkę rozwoju dziecka, a uczeń ma możliwość odbywania regularnie osobistej rozmowy ze swoim tutorem. W odróżnieniu od tradycyjnego modelu nauczania, postępy ucznia nie są porównywane do wyników klasy czy rocznika. Zamiast tego, uczeń ma stawiane wymagania stosowne do jego aktualnych możliwości i zdolności. Dzięki temu lepsi w danej dziedzinie uczniowie nie spoczywają na laurach, a słabsi nie załamują się poziomem, który w danej dziedzinie, na danym etapie trudno jest im osiągnąć. Pozwala to wszystkim uczniom zachowywać motywację do ciągłego rozwoju we właściwym dla siebie tempie oraz nabywać świadomość swoich mocnych stron.

Opiekun rodziny sprawuje swoją funkcję poprzez regularne spotkania z uczniem (minimum raz w miesiącu) i rodzicami ucznia (przynajmniej raz w trymestrze) oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia. Zadaniem opiekuna jest wzmacnianie czynnej roli rodziców w procesie integralnego rozwoju dziecka. Oferuje on pomoc w nakreśleniu takiego planu wychowania, jakiego rodzice chcą dla swojego dziecka oraz doradza najwłaściwsze sposoby jego realizacji. W czasie spotkań z rodzicami koncentruje się na osiągnięciach i trudnościach edukacyjnych dziecka, jak również rozmawia na temat umiejętności nawiązywania przez nie relacji, zachowania ucznia w domu i w szkole oraz rozwoju jego charakteru.