OFERTA EDUKACYJNA W RAMACH CZESNEGO 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

W zajęciach zintegrowanych kształcimy cztery kluczowe kompetencje: czytanie, pisanie, mówienie, liczenie. Nasza praca w tych obszarach odbywa się za pomocą wielu metod i form dydaktycznych.  W zakresie czytania jest to w szczególności: wyznaczony czas na ciche czytanie, zachęcanie poprzez różne karty pracy do głośnego czytania w domu. Dzieci są zachęcane do czytania ciekawej literatury, rozmów na temat przeczytanych książek, pisania recenzji i czytania na głos fragmentów lektur. Wszystkie te działania powodują, że uczniowie i uczennice sami chętnie sięgają po książki, czytają na przerwach, podczas świetlicy i w innych momentach czasu wolnego.

W naszej szkole uczymy dzieci pracy dobrze wykonanej i dbamy o estetykę wszystkich wykonywanych prac i zeszytów. Chcemy, żeby dzieci również zwracały uwagę na to co piękne i estetyczne oraz uczyły się, że warto zrobić coś starannie. Naszym założeniem jest uczenie pięknego pisma, a przez to zwrócenie uwagi na ładnie prowadzony zeszyt. Stąd ćwiczenia kaligraficzne, projekty typu: „Mistrz kaligrafii”, zdobywanie punktów za estetykę pisma.  W obszarze mówienia kształtujemy poprawność wypowiedzi oraz odwagę wypowiadania się na forum. Od najmłodszych klas uczniowie przygotowują się do recytacji wierszy i wygłaszania wypowiedzi ustnych na zadany temat raz w miesiącu. Systematyczne wypowiadanie się przed klasą pomaga uczniom radzić sobie z tremą przed wystąpieniem, uczy odwagi wyrażania własnych opinii oraz wzmacnia poczucie własnej wartości.  W zajęciach matematycznych często stawiamy nacisk na pracę w grupach, szczególnie jeśli zagadnienie dotyczy utrwalenia materiału lub zdobycia wiedzy praktycznej.  Matematykę przybliżamy dzieciom poprzez doświadczenia, pracę na konkretach, gry matematyczne oraz zabawy. Niewiele pracujemy z podręcznikiem, więcej w terenie, w grupie, w zabawie i praktycznym działaniu. 

COOPERATIVE LEARNING 

We wszystkich obszarach edukacyjnych dzieci pracują zarówno poprzez współdziałanie w grupie, jak i prace indywidualne. W działaniach grupowych wykorzystujemy metodę “cooperative learning”, gdzie dzieci uczą się od siebie wzajemnie wykorzystując wcześniej zdobyte umiejętności i dzieląc się nimi z innymi.  Praca w grupach uczy cierpliwości, dogadywania się z członkami zespołu oraz daje możliwość uczenia się od innych. 

KWADRANS I GODZINA WYCHOWAWCZA 

Jednym z ważniejszych aspektów pojawiającym się na naszych zajęciach jest ten wychowawczy. Pracując zgodnie z programem wychowawczym zwracamy uwagę na wzrastanie w cnotach chrześcijańskich. Dużą wagę przywiązujemy do relacji między uczniami i kształtowania poprawnych postaw społecznych. Zależy nam na dobrej i zgodnej atmosferze w grupie rówieśniczej i w całej szkole. Te zagadnienia omawiamy na bieżąco w trakcie dnia, ale też szczególnie zaznajamiamy uczniów z cnotami z programu wychowawczego na kwadransie wychowawczym (codziennie na początek dnia w każdej klasie) i na godzinie wychowawczej. 

DYŻURY 

Ważną częścią naszej codzienności są dyżury szkolne – każde dziecko ma powierzone zadanie, dzięki któremu klasa może funkcjonować lepiej. Dyżury uczą odpowiedzialności, koleżeństwa i kształtują ducha służby. Są niezwykle cennym narzędziem wychowawczym.  Dzięki nim uczymy naszych uczniów, że radość daje nasza praca wykonana na rzecz innych. 

POZIOMY NAUCZANIA

Coraz bardziej dostrzegamy potrzebę pracy na różnych poziomach dydaktycznych w obrębie jednej klasy. Uczymy się planowania pracy dydaktycznej z myślą o uczniach, którzy znajdują się na różnych poziomach i etapach przyswajania wiedzy. Jest czymś naturalnym, że nie każdy uczy się w tym samym tempie, dlatego staramy się dać wszystkim uczniom możliwie najwięcej skorzystać z każdej lekcji, co dokonuje się poprzez bieżące programowanie celów dydaktycznych przez nauczycieli. 

ROBOTYKA 

Podczas zajęć z robotyki kształtujemy u naszych uczniów przede wszystkim kreatywność.  Dzieci programują pracę robotów Lego WeDo2.0. Pozwalamy na chwilę zachłysnąć się technologią, aby ściągnąć ich na ziemię i postawić przed realnymi problemami, którym muszą stawiać czoła w codziennym życiu.  Logika, dekompozycja, wnioskowanie, myślenie przyczynowo skutkowe to tylko część obszarów, których dotykamy na zajęciach. Umiejętności poznawcze nabywane przez uczniów pozwalają na szybsze i łatwiejsze odkrywanie świata oraz odważne stawianie czoła nowym wyzwaniom.  

KALIGRAFIA 

Głównym celem zajęć z kaligrafii w naszej szkole jest wzbudzanie zachwytu sztuką pięknego pisania oraz inspiracja do ćwiczenia pięknego pisania przez same dzieci. Uczniowie etapami opanowują 8 podstawowych elementów pisma copperplate, kursywy angielskiej. 

RETORYKA  

 Na zajęciach z retoryki uczniowie poznają sztukę pięknego mówienia poprzez zabawę, dramę i wypowiedzi ustne. Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć pomagają dobrać odpowiednią gestykulację, postawę i ton głosu do przemówienia. Zwiększają one koncentrację oraz umiejętność dobierania słów i argumentów w sytuacjach codziennych (np. umiejętność przekonywania; jak nie dać się zmanipulować). Przede wszystkim jednak uczą, jak się odpowiednio zaprezentować, jak zaciekawić sobą oraz pokazują, że wystąpienia publiczne mogą być przyjemne, a nie stresujące. Uczniowie po tych zajęciach potrafią wskazać najważniejszych mówców starożytnych, wiedzą, w jaki sposób budować wypowiedź o funkcji przekonywania (odnoszenie się do argumentów rzeczowych, emocjonalnych, itp.) , znają i stosują ćwiczenia poprawiające dykcję i wymowę, wiedzą jaką postawę zachować w trakcie przemówienia, znają sposoby komunikacji niewerbalnej  oraz uczą się radzić sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych.  

SZACHY 

Szkoła Skała żyje szachami. Wszyscy Uczniowie Szkoły znają podstawy gry w szachy i uczestniczą w zajęciach, podczas których poznają zasady gry w szachy,  rozwiązują zadania szachowe i podwyższają swój poziom gry. W szkole organizujemy rywalizację w turniejach klasowych lub szkolnym. Nasza szkoła ceni szachy za najlepszą lekcję cierpliwości dla uczniów oraz doświadczania  konsekwencji własnych działań. Nic lepiej nie rozwija logicznego myślenia, jak królewska gra. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu programów komputerowych oraz profesjonalnego sprzętu turniejowego, w tym zegarów szachowych.  

CZYTANIE 

Czytanie jest jedną z najważniejszych umiejętności każdego myślącego człowieka. Tymczasem raport z 2017 roku wskazuje, że aż 62% Polaków w ogóle nie sięga po książki. W naszej szkole staramy się wskazać uczniom, że czytanie sprawia przyjemność, pozwala odkrywać niezwykłe rzeczywistości oraz daje konkretną wiedzę, która nas rozwija  i czyni mądrzejszymi.  Podstawową kwestią, którą zajmuje się edukacja wczesnoszkolna jest nauka czytania, rozumiana jako odkodowywanie znaków, w tym wypadku liter. Tymczasem większość dzieci przychodzących do szkoły potrafi już rozpoznawać poszczególne znaki graficzne, nie posiada natomiast jeszcze umiejętności odnajdywania w tekście ważnych informacji.

W naszej szkole, nie lekceważąc pierwszego, poświęcamy dużo uwagi drugiemu. Uczniowie często czytają teksty związane z ich zainteresowaniami, np. dotyczące klocków LEGO, motoryzacji czy piłki nożnej. Mądrze postawione pytania sprawiają, że dzieci nie znajdują odpowiedzi bezpośrednio w tekście, ale muszą wejść w dialog z jego treścią, nie zgodzić się z opinią autora, bądź postawić ważne pytanie. Czasem trzeba wejść w rolę bohatera i poprowadzić historię na zupełnie inne tory. Naszym celem jest zarówno wskazanie uczniom w jaki sposób czytać, jak i wzbudzenie pragnienia czytania i częstego spotykania się z książkami. Wartość czytania dziecko odkrywa najpierw wtedy, gdy widzi, że dorosły, który jest dla niego autorytetem sam czyta. Dlatego w „Skale” nauczyciele często czytają swoim uczniom. Wybierają przy tym teksty interesujące swoich podopiecznych, w tym doborze zaś pomaga model edukacji zróżnicowanej. Lektura czytana na żywo przez dorosłego, który odpowiednio troszczy się o intonację i dykcję sprawia, że dziecko od najmłodszych lat uznaje wartość czytania za coś oczywistego.  Młody człowiek często zniechęca się do czytania, gdy zmuszany jest do lektury nieciekawych tekstów. Nasza szkoła oferuje uczniom codzienny czas spędzony z książkami, które ich interesują. Co ciekawe, nie rezygnujemy z komiksów, wręcz przeciwnie, często to one jako pierwsze wzbudzają zachwyt i stopniowo prowadzą do sięgania po inne książki.  

RUCH 

Istotnym elementem codziennym, obecnym w naszej szkole, jest aktywność ruchowa naszych uczniów. Staramy się, by przynajmniej raz dziennie ok. 30-40 min uczniowie spędzali na zewnątrz, bez względu na warunki atmosferyczne. Pozwala to uczniom rozładować napięcie, jakie stwarza rzeczywistość szkolna oraz daje szanse dotlenienia organizmu. Jest to czas zabawy swobodnej, podczas której uczniowie wybierają sobie towarzyszy zabaw oraz aktywności, na które w danym momencie mają ochotę. Jest to jeden z najlepszych momentów na obserwacje dla wychowawców i tutorów, którzy mogą zobaczyć aktywność swoich wychowanków w swobodnym, naturalnym środowisku. Od 2017 roku szkoła, jako pierwsza w Polsce, dołączyła do realizowanego przez placówki na całym świecie programu „Daily mile”, polegającego na codziennej aktywności w postaci pokonania odległości jednej mili. Projekt ten ma na celu zaangażowanie uczniów w codzienny ruch i znakomicie wpisuje się w założenia naszej Szkoły, dotyczące dbania o tężyznę fizyczną uczniów.  

JĘZYK POLSKI 

W trakcie nauki języka polskiego zapoznajemy dzieci z dwoma obszarami kształcenia: kulturowo-literackim oraz językowym.  W ramach pierwszego z nich dzieci obcują z dziełami literackimi, uczą się je interpretować oraz poznają podstawowe pojęcia służące do ich omawiania. Lektury szkolne stanowią kanon literatury dziecięcej, zarówno polskiej jak i światowej. Wyzwaniem jest obcowanie dzieci z poezją, dlatego też omawianie wierszy wprowadzane jest stopniowo, często jako wstęp do dyskusji. Język polski tworzy sprzyjającą przestrzeń do działań wychowawczych. Sama literatura uczy empatii, a dyskusja o niej prowadzi do rozmowy o wartościach. W naszej szkole toczy się ona w duchu chrześcijańskim.  Kształcenie językowe natomiast obejmuje nauczanie ortografii, gramatyki języka polskiego, tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz wypowiedzi ustnych. Nauka tych dziedzin w dużej mierze opiera się na metodzie pracy własnej oraz nauczaniu problemowym.   

JĘZYK ANGIELSKI 

Zajęcia z języka angielskiego w naszej szkole odbywają się codziennie,czyli w wymiarze większym niż ząłożenia podstawy programowej, dlatego, że nauka języka jest dla nas bardzo ważna. Pracujemy z uczniami w grupach zaawansowania na poziomach przygotowujących do uzyskania kolejnych egzaminów zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Nasza szkołą jest centrum egzaminacyjnym Cambridge. Co roku przedstawiamy rodzicom rekomendacje podejścia do egzaminów dla każdego ucznia określając jego poziom. Wykonujemy diagnozy językowe każdemu uczniowi 3 razy w roku. Międzynarodowe i powszechnie uznawane egzaminy Cambridge English umożliwiają ocenę sprawności, z jaką kandydat używa języka angielskiego. Kładziemy nacisk na kształtowanie komunikacji, stawiamy na swobodne i płynne mówienie w języku angielskim zdecydowanie bardziej niż zakłada podstawa programowa i kształcenie w tradycyjnej szkole. W tym celu stosujemy dodatkową metodę pracy z grupą uczniów – Direct Instruction jest na stałe wpisana w tygodniowy plan nauki języka angielskiego.  Naszym celem nauki języka jest również rozwijanie pozostałych sprawności językowych: słuchania, czytania oraz pisania. Ważnymi elementami naszych zajęć są zabawy językowe i ruchowe, piosenki, rymowanki czy zgadywanki oraz scenki i mini-dialogi.  Od początku zajęcia prowadzone są prawie wyłącznie w języku angielskim Wiemy jak ważna jest praca nad dobrymi nawykami, również w kontekście języka angielskiego, dlatego dzieci otrzymują tygodniowe zadania domowe i ćwiczą poznane na lekcjach słownictwo i zwroty językowe również w domu w formie krótkich zabaw nazywanych przez nas ping-pongiem.  W starszych klasach uczennice i uczniowie wdrażani są w systematyczną i coraz bardziej samodzielną pracę nad rozwijaniem umiejętności językowych poprzez codzienne zadania.

JĘZYK HISZPAŃSKI

Wszyscy uczniowie uczą się drugiego języka obcego – jest to język hiszpański w wymiarze 1 lekcji w tygodniu w klasach 1-3 oraz 2 lekcji w tygodniu w klasach 4-8.

MUZYKA 

Muzyka jako przedmiot w szkole spełnia wszechstronne funkcje. Z jednej strony to rozwój podstawowych zdolności muzycznych w zakresie śpiewu, gry na instrumentach czy też rozwój sprawności ruchowo-muzycznej. Z drugiej zaś strony to szeroko pojęte kształtowanie wrażliwości muzycznej. W czasie zajęć muzycznych wykorzystywane są różne metody pracy: m.in. metoda Carla Orffa, metoda Betti Strauss, elementy metody Kodaly’a.  Zdobywanie wiadomości teoretycznych związane jest z poznawaniem nut, wartości rytmicznych, poznawaniem różnych instrumentów (z ich brzmieniem, procesem ich powstawania i techniką grania na nich), nauką gry na instrumentach perkusyjnych i dzwonkach oraz nauką śpiewu. Muzyka to płaszczyzna, która przenika różne sfery życia. Chcemy, by kontakt z nią rozwijał wyobraźnię i twórcze zdolności dzieci.  

PLASTYKA 

Program realizowany na zajęciach plastycznych w naszej szkole daje możliwość pełnej realizacji szczegółowych celów kształcenia m.in. potrzeby artystycznej ekspresji, wrażliwości estetycznej, otwartości w wyrażaniu sądów i opinii, a także – rozbudza potrzebę kontaktu ze sztuką i uczestnictwa w niej, rozwija samodzielność w działaniu, kreatywność, myślenie twórcze i wyobraźnię.  

 PRZYRODA 

Najcenniejszym sposobem poznawania przyrody i rozbudzania zainteresowania nią jest obserwacja, prowadzona poza murami szkoły, dlatego w naszej placówce prowadzimy comiesięczne lekcje w terenie. Uczniowie mają możliwość rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, obliczania długości życia drzew rosnących wokół szkoły, prowadzenia obserwacji zmieniającej się flory podczas kolejnych pór roku. Uczniowie uczą się posługiwać lornetką, kompasem i gnomonem. W naszym szkolnym ogrodzie instalujemy własną stację pogodową, której elementy wykonane przez uczniów, dzięki czemu mogą systematycznie prowadzić obserwacje  pogody.  Wspólnie uczymy się  jak dbać o środowisko. Uczniowie sprawdzają jak długo trwa rozkład różnych odpadów, które wytwarza człowiek, mają również możliwość określenia stopnia zanieczyszczenia wokół szkoły posługując się skalą porostową. W pobliżu szkoły czeka na nas  również las i rzeka, a w pracowni przyrodniczej mikroskop i e-podręcznik. Podczas zajęć przygotowujemy się wszyscy do Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego Świetlik, a młodzi odkrywcy chętnie wykonują doświadczenia niezbędne, aby uzyskać najlepsze wyniki.   

MATEMATYKA 

Chcemy, by matematyka była dla dzieci czasem spędzanym z radością, dlatego staramy się uczyć korzystając z metod aktywizujących, w oparciu o ocenianie kształtujące. Staramy się odpowiedzieć na każde zadane pytanie, dajemy każdemu szansę i czas, nie zniechęcamy się pomyłkami. W klasach 1-3 mocno korzystamy z metody prof. Gruszczyk Kolczyńskiej, opierającej rozwijanie kompetencji matematycznych na konkretach i manipulowaniu. W starszych klasach wypracowujemy biegłość poprzez zwiększoną ilość godzin matematyki w tyogdniu oraz …dużą ilość zadań przerabianych na lekcjach i w domu. Dla uczniów, którzy tego potrzebują prowadzimy zajęcia pościgowe. Organizujemy konkursy szkolne: takie jak Mistrz Tabliczki Mnożenia lub międzynarodowe jak Kangur. Uczymy matematyki także poprzez zabawę i gry. Staramy się, aby każdy uczeń był maksymalnie zaangażowany w lekcję.               

TECHNIKA 

Na zajęciach z techniki uczniowie i uczennice starają się wykształcić  u siebie planowanie i realizowanie praktycznych działań technicznych. Poznają podstawowe zagadnienia z  wychowania komunikacyjnego – bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. Z kolei zajęci koła technicznego to czas na prace praktyczne, majsterkowanie, sklejanie, budowanie, doświadczanie, tworzenie. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Wychowanie fizyczne to przedmiot równie ważny, jak język polski i matematyka. Jest to czas, kiedy uczniowie w szczególny sposób mogą uczyć się zdrowej, sportowej rywalizacji, mężnego przyjmowania porażki i szczerości podczas gier i zabaw związanej z przestrzeganiem zasad. Duży nacisk kładziemy na umiejętność współpracy dzieci w grupie i zespołowego działania do osiągania określonego celu.  Na zajęciach z wychowania fizycznego uczymy się poznawać swoje mocne i słabe strony, rozwijać nasze talenty i radzić sobie z niepowodzeniami. Program realizujemy w systemie 2+2 czyli dwie godziny zajęć klasowo-lekcyjnych i dwie godziny zajęć fakultatywnych. Podczas zajęć korzystamy z różnych metod, aby w pełni i kompleksowo oddziaływać na sprawność, ale również na postawę. Zaczynamy od zabawy, ponieważ jest pierwszą i naturalną metodą poznawania świata.  Uczeń kończąc szkołę podstawową, powinien znać technikę wykonania poszczególnych elementów pozwalających mu swobodnie zagrać w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę czy piłkę ręczną. Przede wszystkim powinien jednak chcieć pograć, pobiegać czy pójść na siłownię lub zajęcia fitness. Rozwój fizyczny uczniów jest mocno uwarunkowany genetycznie, dlatego na zajęciach wychowania fizycznego do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie, aby każdy mógł osiągnąć maksimum swoich możliwości. 

CICHA ŚWIETLICA

Umożliwiamy skorzystanie z czasu na cichą naukę: odrobienie zadań, naukę. Uczniowie mogą w szkole skorzystać z cichej świetlicy, w trakcie której mają czas na pracę własną np. odrobienie pracy domowej, naukę i czytanie pod okiem nauczyciela.

FORMACJA RELIGIJNA

Edukacja spersonalizowana zakłada rozwój każdej osoby do pełni jej możliwości we wszystkich sferach. Oprócz zajęć dydaktycznych i formacji zawodowej szkoła dla pełnego rozwoju oferuje uczniom, nauczycielom i rodzicom, w duchu wolności i odpowiedzialności, możliwość korzystania z formacji religijnej, dlatego że rozwój duchowy i nawiązanie osobistej relacji z Bogiem jest jednym z elementów osiągnięcia pełni dojrzałości i szczęścia człowieka.  Szkoła poprosiła kapłanów z Opus Dei o opiekę duchową, w ramach której raz w miesiącu uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą skorzystać z kierownictwa duchowego oraz z sakramentów świętych: Spowiedzi oraz Mszy Świętej.  Od kwietnia 2022 r. mamy w budynku szkoły własną kaplicę z Najświętszym Sakramentem, umożliwiamy każdemu czas na modlitwę, kształtując w ten sposób nawyki pobożności. W szkole codziennie modlimy się na początek dnia oraz przed posiłkami. Żyjemy kalendarzem liturgicznym. Proponujemy pogłębioną formację także poprzez poszerzony program katechezy o naukę katechizmu oraz elementów doktryny wiary. Czytamy Pismo święte i uczymy uczniów jego fragmentów na pamięć. 

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszej szkole jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, warsztatów, porad, szkoleń i konsultacji dla rodziców. W ramach pomocy prowadzone są w szkole następujące działania: wstępna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka skierowanego na badania przez opiekuna, wychowawcę lub rodziców, przekazanie przez opiekuna wyczerpujących informacji o rezultacie przeprowadzonej diagnozy, wskazówek do dalszej pracy oraz zaproponowanie miejsc, do których rodzice mogą się zwrócić w razie podjęcia terapii specjalistycznej, wydanie opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem uzyskania dokumentów zewnętrznych oraz zapewnienie zajęć terapii pedagogicznej dla dzieci z opiniami i orzeczeniami z poradni oraz pozostałych uczniów wymagających pomocy w procesie dydaktyczno-wychowawczym.   Oferujemy dużo dodatkowych terapii (TUS, Integracja Sensoryczna, terapia Tomatisa, EEG Biofeedback) i bardzo mocno wyznaczamy kierunki pomocy psych.- ped. na rozwój ucznia.

 

OFERTA POZA CZESNYM 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

Uzupełnieniem naszej oferty dydaktycznej jest cała gama dodatkowo płatnych popołudniowych zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę Skała, które wybierają uczniowie na okres jednego semestru. Do wyboru są m.in. zajęcia śpiewu, tańca, plastyki, programowania, techniczne, biblijne, drama, krawieckie. Na zajęcia zapisujemy się na jeden semestr. Oferta zajęć jest zmienna.

PIŁKA NOŻNA, SIATKÓWKA, LEKKOATLETYKA

W ramach zajęć dodatkowych chętni uczniowie biorą udział w treningach piłki nożnej, siatkówki, lekkoatletyki, gimnastyki korekcyjnej.

PŁYWANIE 

W ramach zajęć na pływalni organizowanych przez Katolicki Klub Sportowy Ichthys z Bielska-Białej chętni uczniowie i przedszkolaki z klasy zerowej biorą udział w zajęciach nauki pływania.
Zajęcia z podziałem na grupy wiekowe i grupy zaawansowania odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.
 

OGNISKO MUZYCZNE 

Przy Szkole Skała działa Ognisko Muzyczne prowadzone przez Stowarzyszenie Akcja Katolicka. Dzięki wzajemnej współpracy chętni uczniowie mogą uczyć się gry na instrumencie. Kilka razy w tygodniu – popołudniami, budynek szkoły rozbrzmiewa żywą muzyką. Można usłyszeć dźwięki pianina, skrzypiec, gitary i fletu. Celem Ogniska jest zainteresowanie dzieci muzyką, zabawa muzyką, pogłębianie zamiłowania do muzyki, ale też „wyłapywanie talentów” – wielu z absolwentów podjęło dalsze muzyczne kształcenie i ich przygoda z muzyką cały czas trwa. Przekazując uczniom wiedzę muzyczną i tajniki gry na danym instrumencie, chcemy tworzyć dla nich miejsce, gdzie będą wracały z radością. Nauczycielami w Ognisku Muzycznym są osoby posiadające wykształcenie muzyczne, duże doświadczenie pracy dydaktycznej i praktykę sceniczną. Potrafią do każdego ucznia podchodzić indywidualnie oraz dostosować repertuar i poziom trudności do jego możliwości. Lekcje instrumentu w Ognisku są indywidualne, odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.