TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA

Wiara jest najbardziej osobistym aktem człowieka. Dlatego chcemy, by wychowanie religijne w szkole odbywało się z wielkim szacunkiem dla wolności sumień. Człowiek ma tym większą wolność w praktykowaniu wiary, im bardziej poszerza wachlarz cnót ułatwiających życie chrześcijańskie takich jak np.: szczerość, hojność, miłość bliźniego czy duch służby. Wzrost tej wolności odbywa się również poprzez dogłębne poznanie zasad wiary, zgodnie z zasadą, że nie można w sposób wolny wybrać tego, czego się nie zna.

FORMACJA DUCHOWA

Celem formacji chrześcijańskiej prowadzonej w szkole jest przekazanie uczniom zasad wiary zgodnie z doktryną Kościoła Katolickiego oraz wspieranie ich w kształtowaniu cnót. Uczniowie otrzymają pomoc w nawiązaniu kontaktu z Bogiem poprzez zachętę do indywidualnej modlitwy. Szkoła Skała promuje wychowanie w wierze zgodne z nauką Kościoła Katolickiego, natomiast nie jest to szkoła katolicka w potocznym znaczeniu tego słowa, ponieważ nie prowadzi jej żadna instytucja Kościoła, lecz stowarzyszenie świeckie działające na podstawie prawa państwowego.

EDUKACJA SPERSONALIZOWANA

Absolwent, który opuści mury naszej szkoły ma być osobą dojrzałą i odpowiedzialną. Uznajemy, że jest to główne, obok przekazywania wiedzy, zadanie dobrej szkoły. Same sukcesy dydaktyczne, a później dobra kariera zawodowa nie dają pełni szczęścia. Odpowiedzią jak osiągnąć te założenia jest edukacja spersonalizowana. Jest to edukacja, której celem jest człowiek i pełny jego rozwój. Kierunek pedagogiczny – personalizm chrześcijański – stawia w centrum człowieka i jego dobro. Edukacja spersonalizowana (łac. persona – człowiek) to coś więcej niż tylko nauczanie. Zależy nam na wszechstronnym rozwoju dziecka jako osoby – w aspekcie intelektualnym, fizycznym, duchowym, społecznym i wolitywnym (wychowanie woli). Wszystkie te aspekty są jednakowo istotne i połączone odnoszą się do wychowania integralnego, które obejmuje wszystkie części osobowości ucznia, a więc uwzględnia całą osobę w procesie wychowawczym, zwracając szczególną uwagę na pięć obszarów: rozum (dąży do poznania prawdy), wolę (dąży do czynienia dobra), emocje (radość z czynienia dobra), ciało (narzędzie czynienia dobra), duch (otwarcie na transcendencję, nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i innymi). Szkoła Podstawowa Skała oferuje indywidualną edukację dla wszystkich uczniów, tak by każdy mógł osiągnąć maksymalny rozwój swoich możliwości, tworząc swój własny osąd i podejmować decyzje w sposób wolny i odpowiedzialny.

WZRASTANIE W CNOTACH

Celem wychowania w Szkole Skała jest pomoc w rozwinięciu pełni człowieczeństwa z poszanowaniem wolności każdego ucznia i we współpracy z jego rodzicami. Wychowanie to nauczenie myślenia, decydowania i działania według dobrze ukształtowanego sumienia, przy wykorzystaniu wszystkich, otrzymanych od Boga, talentów. Aby to było możliwe, ważna jest pomoc w nabywaniu i ćwiczeniu cnót ludzkich. Osią programu wychowawczego na wszystkich etapach kształcenia jest wspomaganie uczniów w nabywaniu cnót oraz dobrych nawyków. Troszczymy się o to, by każdy uczeń i uczennica stopniowo rozwijali w sobie takie cechy jak: porządek, posłuszeństwo, pracowitość, obowiązkowość, pobożność, hojność i wiele innych, które są nieodłącznym elementem efektywnego nauczania. Dążymy w wychowaniu do tego, by uczniowie każdego dnia zdobywali wiedzę, którą będą potrafili wykorzystać w duchu służby i współpracy dla dobra innych.

TUTORING – ZAŁOŻENIA

Osobista relacja uczeń – nauczyciel to cecha wyróżniająca naszą szkołę. Spotkania w cztery oczy i rozmowa o sukcesach i trudnościach ucznia, ustalanie z nim punktów pracy nad sobą i konkretnych celów dydaktycznych to dopełnienie idei tutoringu rodzinnego. Indywidualny opiekun towarzyszy każdej rodzinie przez cały okres edukacji.
W cyklicznych spotkaniach z obojgiem rodziców przekazuje informacje o postępach dziecka i ustala z nim plan pracy, wspólny dla domu i szkoły.

Te uzupełniające się relacje są gwarancją skutecznej pomocy dziecku w kluczowych dla niego momentach edukacji szkolnej. Dzięki połączeniu wiedzy rodziców o zachowaniu dziecka w rodzinie i wiedzy opiekuna o funkcjonowaniu w szkole, możliwe staje się wypracowanie jednego lub kilku wspólnych celów, realizowanych równolegle w domu i w szkole. Na kolejnym spotkaniu weryfikuje się to, co udało się zrealizować, ewentualnie omawia się sposoby kontynuowania rozpoczętej pracy i wyznacza nowe cele.

Tutoring w Szkole Skała spełnia dwa główne cele. Po pierwsze dobry tutoring pomaga wzrastać uczniom i ich rodzinom, a po drugie jest indywidualną formą pomocy dla uczniów. Kontakt tutora z rodzicami i uczniem ma na celu pomoc w rozwijaniu wszystkich zdolności ucznia: nie tylko tych związanych z jego intelektem, ale również z kształtowaniem go jako osobyChodzi o budowanie w nim systemu wartości i umożliwianie mu poznawania samego siebie, dzięki czemu dowiaduje się w czym powinien być lepszy, w czym może być lepszy oraz jakie są jego zdolności i ograniczenia.